Skip to main content

Onderzoeksbureaus


Sociologen zetten hun wetenschappelijke kennis en kunde in voor de aanpak van maatschappelijke problemen. Door onderzoek en advies werken zij aan een betere samenleving en leveren zij input voor beleid en politiek. In Nederland zijn verschillende instanties actief op het snijvlak van sociologisch onderzoek en beleid.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer de monitoring van de leefsituatie en kwaliteit van leven, de evaluatie van overheidsbeleid op daarvoor relevante terreinen en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. De publicaties van het SCP zijn vrij toegankelijk via hun website.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet in relevante en onafhankelijke cijfers over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen en maakt de uitkomsten daarvan openbaar.

Overige bureaus

Daarnaast zijn er diverse onderzoeks- en adviesbureaus die werken op het snijvlak van wetenschap en beleid. Zie bijvoorbeeld de website van de Vereniging voor beleidsonderzoek